Strikes

Japanese Pronunciation Meaning
Jodan Tzuki Jo dan zoo key Head Level Punch
Chudan Tzuki Chew dan zoo key Stomach Level Punch
Shita Tzuki Sheeta Zoo key Short Punch
Ura Uchi Urra Ooo che Back Fist
Uraken Urraken Side Back Fist
Hijiate He gee Arty Elbow Strike
Meawashi Empi My Washey Empee Round Elbow Strike

 

Blocks

Japanese Pronunciation Meaning
Jodan Uke Jo dan ookey Head Level Block
Uchi Uke Uchee ookey Stomach Level Block
Soto Uke Sotow ookey Cross Block
Gedan Berai Gee dan be rye Groin Rolling Down Block
Gedan Uke Gee dan ookey Groin Sweeping Block
Chugi Uke Chew Ge ookey Double Block
Kaki Uke Car key ookey Knife Hand Block
Meawashi Uke My washey ookey Circular Block

 

Stances

Japanese Pronunciation Meaning
Heiko-Datchi High co Dat che Ready Stance
Zenkutsu–Datchi Zen que sue dat che Long Forward Stance
Kiba-Datchi Key bar dat che Horse Stance
Shiko-Datchi She Ko dat che Sumo Stance
Sanchin-Datchi San chin dat che Pidgeon Toed Stance
Nekoashi-Datchi Neck o Ashy dat che Cat Stance

 

Kicks

Japanese Pronunciation Meaning
Mea Geri My Geree Front Kick
Meawashi Geri My washey geree Round Kick
Hisa Geri Hiss a Geree Knee Strike
Yoko Geri Yo Ko Geree Side Kick
Ushiru Geri Oo Sheer ou geree Back Kick

 

Kata / Form

Japanese Pronunciation Meaning
Gekasai Dai Itchi Yellow Belt
Gekasai Di Ni Orange Belt
Saifa Green Belt
Saifa / Sanchin Blue Belt
Seiyinichin Purple Belt
Seiyinichin / Sanchin Red Belt
Sanseryu Brown Belt
Sanseryu / Sepai 1st Kyu
Sepai / Tensho Shodan Ho (provisional Black Belt)
Shisochin Shodan (1st Dan Black Belt)

Any questions or for more information, please contact

Sensei Phil on 07858 093362